အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ် နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ် လွှင့်တင်

အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ် နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ် လွှင့်တင်
A new website regarding development of new reform basic education curriculum is hosted today.
https://createmm.org/ createmm.org အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ် နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ်