လုပ်ငန်းစဉ် (Processes)

လုပ်ငန်းစဉ် (Processes)

(က) မူလတန်းအဆင့် (Grade-5) သင်ယူပြီးမြောက်မှု စာမေးပွဲကို ခရိုင် အဆင့်မှ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန်။
(ခ) အလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) သင်ယူပြီးမြောက်မှု စာမေးပွဲကို တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အဆင့်မှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဂ) မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် သင်ယူပြီးမြောက်မှု စာမေးပွဲ ရလာဒ်များကို အဆင့် (A,B,C,D) ဖြင့် ခွဲခြား ထုတ်ပြန်ရန်။
(ဃ) အဆင့် (D) ရရှိသူများကို ပြန်လည်ကုစား သင်ကြားပေးပြီး ပြန်လည် ကုစား စစ်ဆေးရန်။
(င) မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန မှ မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်း စာမေးပွဲ မေးခွန်းပြုစုသူများ၊ စစ်ဆေးသူများ၊ ကြီးကြပ်သူများအတွက် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ခြင်း အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကို ဆောင်ရွက် ပေးရန်။
(စ) အောင်စာရင်း ပြုစုရာတွင် ကွန်ပျူတာ (Database) အခြေခံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန မှ တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ်နှင့် ခရိုင်အဆင့် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေး မှူးများကို သင်ကြားပေးရန်။
(ဆ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး စီစဉ်ပေးရန်။
(ဇ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို သက်ဆိုင်သော စာစစ်ဌာန၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် များသို့ ဖြန့်ဝေ ထုတ်ပြန်ပေသည့်အပြင် Website မှလည်း ကြော်ငြာပေးရန်။
(စျ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ အောင်လက်မှတ်များကို ရန်ကုန်မြို့ နှင့် နေပြည်တော်တို့တွင် အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
(ည) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ရမှတ်များကို နေပြည်တော် နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တို့တွင် သာမက တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များ သို့ Mobile Teams များဖြင့် လှည့်လည် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဋ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများ အနေဖြင့် ရမှတ်များ မျှော်မှန်း ထားသည်ထက် လျော့နည်းနေသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပါက ပြန်လည် စိစစ်ပေးရန်။
(ဌ) စာမေးပွဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်စွဲ စာအုပ်ထုတ်ဝေ ပေးရန်။
(ဍ) အောင်လက်မှတ်နှင့်အမှတ်စာရင်း မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ် ပေးရန်။
(ဎ) အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို နိုင်ငံတော်အဆင့် စာမေးပွဲ အဖြစ် ကျင်းပစစ်ဆေးရာတွင် တိုင်း ဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် အားလုံးအတွက် မေးခွန်း (၁)စုံ နှင့် နိုင်ငံခြား စာစစ်ဌာနများအတွက် မေးခွန်း (၁)စုံ တို့ဖြင့် စစ်ဆေးရန်။
(ဏ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ လုပ်ငန်းများ ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စာမေးပွဲလုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီး ဌာန မှ ကျခံသွားရန်။
(တ) ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် စာမေးပွဲများ၏ အရည်အသွေးများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရန် ။