၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)

၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)

(၁) မြန်မာစာ (PDF, 148 KB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 232 KB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 223 KB)
(၄) ရူပဗေဒ (PDF, 213 KB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 185 KB)
(၆) ဇီဝဗေဒ (PDF, 177 KB)
(၇) ပထဝီဝင် (PDF, 190 KB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 164 KB)
(၉) ဘောဂဗေဒ (PDF, 525 KB)