၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်သင်ကြားမည့် မူလတန်း (Grade-1) သင်ရိုးသစ် သင်ကြားပုံ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ရုပ်သံဖိုင်များ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်သင်ကြားမည့် မူလတန်း (Grade-1) သင်ရိုးသစ် သင်ကြားပုံ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ရုပ်သံဖိုင်များ
 
၀၁-မူလတန်းသင်ရိုးသစ် မိတ်ဆက် Download 3GP file, 10.3 MB| MP4 file, 18.72 MB
၀၂-သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-၁ Download 3GP file, 8.6 MB | MP4 file, 21.90 MB
၀၃- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-၂ Download 3GP file, 6.3 MB | MP4 file, 15.95 MB
၀၄-လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း-၁ Download 3GP file, 1.4 MB | MP4 file, 3.24 MB
၀၅- လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း-၂ Download 3GP file, 2.4MB | MP4 file, 5.73 MB
၀၆- လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း-၃ Download 3GP file, 3.2 MB | MP4 file, 8.01 MB
၀၇- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-သိပ္ပံ Download 3GP file, 16.4 MB | MP4 file, 23.59 MB
၀၈- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-လူမှုရေး Download 3GP file, 3.3 MB | MP4 file, 10.08 MB
၀၉- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-အနုပညာ(ပန်းချီ) Download 3GP file, 2.0 MB | MP4 file, 4.78 MB
၁၀- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ Download 3GP file, 4.1 MB | MP4 file, 10.27 MB
၁၁- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-အင်္ဂလိပ်စာ Download 3GP file, 2.06 MB | MP4 file, 4.94 MB
၁၂- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ Download 3GP file, 3.3 MB | MP4 file, 8.14 MB
၁၃- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-မြန်မာစာ Download 3GP file, 3.2 MB | MP4 file, 7.94 MB
၁၄- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-သင်္ချာ Download 3GP file, 2.6 MB | MP4 file, 6.03 MB
၁၅- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-ကာယ Download 3GP file, 4.0 XMB | MP4 file, 10.15 MB
၁၆- သင်ယူလေ့လာမှုပုံစံသစ်-အနုပညာ(ဂီတ) Download 3GP file, 2.5 MB | MP4 file, 6.18 MB
၁၇-နမူနာသင်ကြားခြင်း-မြန်မာစာ Download 3GP file, 25.7 MB | MP4 file, 65.43 MB
၁၈-နမူနာသင်ကြားခြင်း-အင်္ဂလိပ်စာ Download 3GP file, 19.69 MB | MP4 file, 49.73 MB
၁၉-နမူနာသင်ကြားခြင်း-သင်္ချာ-၁ Download 3GP file, 24.5 MB | MP4 file, 61.96 MB
၂၀-နမူနာသင်ကြားခြင်း-သင်္ချာ-၂ Download 3GP file, 4.8 MB | MP4 file, 13.22 MB
၂၁-နမူနာသင်ကြားခြင်း-သိပ္ပံ Download 3GP file, 22.8 MB | MP4 file, 57.71 MB
၂၂-နမူနာသင်ကြားခြင်း-လူမှုရေး-၁ Download 3GP file, 21.6 MB | MP4 file, 54.96 MB
၂၃-နမူနာသင်ကြားခြင်း-လူမှုရေး-၂ Download 3GP file, 4.57 MB | MP4 file, 11.32 MB
၂၄-နမူနာသင်ကြားခြင်း-စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ Download 3GP file, 22.3 MB | MP4 file, 56.70 MB
၂၅-နမူနာသင်ကြားခြင်း-ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ Download 3GP file, 25.8 MB | MP4 file, 65.63 MB
၂၆-နမူနာသင်ကြားခြင်း-ကာယ Download 3GP file, 23.93 MB | MP4 file, 60.94 MB
၂၇-နမူနာသင်ကြားခြင်း-အနုပညာ(ပန်းချီ) Download 3GP file, 23.04MB | MP4 file, 58.87 MB
၂၈--နမူနာသင်ကြားခြင်း-အနုပညာ(ဂီတ) Download 3GP file, 13.6 MB | MP4 file, 34.48 MB
၂၉-ဂီတ-ပုလွေမှုတ်ခြင်း Download 3GP file, 9.94 MB | MP4 file, 17.04 MB
၃၀-ကာယပညာ-Micro Teaching Download 3GP file, 3.2 MB | MP4 file, 5.20 MB