၂၀၁၅ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)

၂၀၁၅ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 0.56MB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 1.14MB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 0.81MB)
(၄) ဓာတုဗေဒ (PDF, 0.78MB)
(၅) ရူပဗေဒ (PDF, 0.74MB)
(၆) ဇီဝဗေဒ (PDF, 0.72MB)
(၇) သမိုင်း (PDF, 0.63MB)
(၈) ပထဝီဝင် (PDF, 0.68MB)
(၉) ေဘာဂဗေဒ (PDF, 0.77MB)