မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန မှ မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးကြေငြာချက်

 မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန မှ မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးကြေငြာချက်